دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمد   چیذری

پست الکترونیکی : m-chizari@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مدیریت بازرگانی
رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی کشاورزی -آموزش کشاورزی
رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ترویج و آموزش کشاورزی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : Mississippi State University

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه آموزش و ترویج کشاورزی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1372/11/15

محمد چیذری

محمد چیذری

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استاد

^